Kategorija JaunumiKonference KĀ BŪT LABAM VĪRAM UN TĒVAM

Viru konferenceTāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm,
kas savus augļus nes īstajā laikā un kam lapas nesavīst.
Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ps 1,3

 2014.gada 22.februārī:

9:00 Sv.Mise Rīgas Kristus Karaļa draudzē (Meža prospekts 86)
10:30 Konferences sākums 28.vidusskolā (Sliežu 23)

Konferencē piedalās:

  • Arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs (Latvija),
  • Priesteris, eksorcists Kestutis Rugevičus (Lietuva),
  • Misionārs Žozefs Bastēns (Beļģija).

Organizē: Svētā Jāzepa vīru kalpošana
www.jazepaviri.lv; sv.jazepa.vk[at]gmail.com,

Tālr.29555886

Reģistrācija (lai zinātu cik vajag ēdienu): www.jazepaviri.lv

Dalības maksa – 15 € (ēdināšana iekļauta)
Bet, lai dalības maksa nav šķērslis!

Lasīt vairāk

PĀVESTA FRANCISKA VĒSTĪJUMS 2014. GADA GAVĒNĪ

“Viņš kļuva nabags,
lai mēs viņa nabadzībā kļūtu bagāti”
(sal. 2 Kor 8, 9)

Dārgie brāļi un māsas,
Lielā gavēņa ietvarā gribu jums sniegt dažas pārdomas, kas varētu noderēt personīgajā un kopīgajā atgriešanās ceļā. Tās ir smeltas no Svētā Pāvila vārdiem: “Jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti.” (2 Kor 8, 9) Apustulis vēršas pie Korintas kristiešiem, lai viņus iedrošinātu būt nesavtīgiem pret Jeruzalemes ticīgajiem, kuri atradās trūkumā. Ko šie Svētā Pāvila vārdi atklāj mums – šodienas kristiešiem? Ko šodien mums nozīmē šis pamudinājums uz nabadzību, uz nabadzīgu dzīvi evaņģēliskā nozīmē?

Kristus žēlastība
Vispirms šie vārdi mums atklāj, kāds ir Dieva rīcības veids. Dievs sevi atklāj nevis caur šīs pasaules varenību un bagātību, bet caur vājumu un nabadzību: “Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags… .”

Lasīt vairāk

Februāris mūsu draudzē

svdUn pēkšņi nāks uz savu namu Kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk!” saka Pulku Kungs (Mal 3:1).

Jēzus ieradās Templī savas mātes Marijas rokās. Vecāki veltīja savu dēlu Kungam, paklausot priekšrakstiem, ka katrs pirmdzimtais tiek veltīts Kungam četrdesmitajā dienā pēc dzimšanas. Kā upuri pienesa divus baložus, jo viņiem nebija rocības. Simeons un Anna bija vienīgie, kam Svētais Gars atklāja, kas ir šis mazulis – gaisma, kas atklāsies pagāniem, un godība Israēļa tautai. Pārdomāsim š...

Lasīt vairāk

Paziņojums

Sakarā ar auksto laiku, dievkalpojumi svētdienās un darba dienās līdz 15. februārim  notiks lejā  – draudzes telpā. Ja turpināsies aukstums, termiņš tiks pagarināts.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Trust_4Laipni aicinām sievietes uz lekcijām par Katoļu Baznīcas katehisma tēmām. Šajā gadā turpināsim lekciju ciklu par mūsu ticības pamatiem un „Es ticu” lūgšanu, kā arī iesāksim lekciju ciklu par morāli un 10 Dieva baušļiem.

Lekcijas notiks mūsu draudzes telpās divas reizes mēnesī, ceturtdienās plkst. 18:00. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 26571446 (Dārta).

Lekciju datumi 2014. gadā:

9. un 23. janvāris;
6. un 20. februāris;
6. un 20. marts;
3. un 24. aprīlis;
8. un 22. maijs;
5. un 19. jūnijs.

Lasīt vairāk

Janvāris mūsu draudzē

epiphany11    “Mums jākļūst līdzīgiem Kristum, jo Kristus kļuva kā mēs. Viņš kļuva cilvēks par mums, lai mēs varētu kļūt par Viņa Dievišķības līdzdalībniekiem (01:04 2 Pet.). Viņš kļuva nabags, lai caur Viņa nabadzību mēs varētu kļūt bagāti (2 Kor 8:09.). Viņš pieņēma kalpa veidu (Phil. 02:07), lai mēs varētu tikt atbrīvoti no verdzības (Rom. 8:21). Viņš noliecās pie mums mūsu postā, lai mēs varētu tikt ievesti viņa godībā. Viņš tika kārdināts tāpat kā mēs, lai mēs varētu mācīties pārvarēt kārdinājumu kā Viņš. Viņš bija nicināts, lai mēs varētu saņemt godu. Viņš nomira, lai glābtu mūs no nāves. Viņš uzkāpa debesīs, lai mēs, kas atrodamies grēkā, varētu tikt piecelti līdz Viņam.” Sv.Gregors no Naziannas.

    ...

Lasīt vairāk

Decembris

nativity-600X400Ar pirmo decembra dienu skaistais un klusais atnākšanas jeb Adventa laiks būs klāt, un degošās sveces vainagā liecinās par Kristus dzimšanas svētku drīzu tuvošanos. Ar kādām domām un kādu sirdi sagaidīsim šos svētkus?

Advents ir prieka un grēku nožēlas laiks. Prieka laiks, jo mēs nevaram iedomāties neko brīnišķīgāku par Kristus bērna piedzimšanu. Grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagatavojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu, Jēzu Kristu1.

Izmantosim baznīcas dotās iespējas izlīgt ar mūsu Kungu , apmeklēsim sv. Mises un pārdomāsim Dieva Dēla cilvēktapšanas noslēpumu. Aicināsim arī citus piedalīsimies , jo Adventa un Ziemassvētku laiks ir īpašs Dieva žēlastības laiks.

Pāvesta lūgšanu nodomi.

Vispārējais lūgšanu nodoms: “Lai b...

Lasīt vairāk

Roratu Mises

Ka ik gadu Adventes laikā tiek svinētas Sv.Mises Dievmātes godam jeb Roratu Mises. Šogad tās notiks 4. decembrī nodomā par veselību, 11. decembrī par bērniem un jaunatni un 18. decembrī  – par pāvestu Francisku, bīskapiem un priesteriem. Sv.Mises tiks celebrētas pia Dievmātes altāra.   Visi tiek aicināti iespēju robežās piedalīties Sv.Misēs.

Lasīt vairāk

Ziedojumi Kristus Karaļa svētkos

24.novembrī svinējām Kristus Karaļa svētkus, kuros savākto kolekti 371 latu un 30 santīmus  ziedojām Rīgas garīgā semināra uzturēšanai. Semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš izsaka lielu pateicību mūsu draudzei un lūdzas nodomā par  mums.

 

 

Lasīt vairāk

Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule Kristus Karaļa svētkos

Rīgā,
2013. gada 11. novembrī

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni,
dārgā Dieva tauta!

   Noslēdzot ticības gadu, Kristus Karaļa svētkos pateiksimies Jaunavai Marijai un Latvijas aizbildnim svētajam Meinardam par mīlestību, kas dod mums spēku pārvarēt grūtības un soli pa solim mūsu zemē stiprināt Dieva Vārdu un Baznīcu. Pateicība Dievam, kas semināra inspektoru un ekonomu priesteri Viktoru Stulpinu iecēlis par bīskapu Liepājas diecēze. Lai Svētais Gars viņu stiprina un vada šajā atbildīgajā kalpošanā, jo nu daudz vairāk darbu gulstas uz viņa pleciem.

   Ar prieku atceramies pirms 20 gadiem notikušo svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila II vizīti Latvijā, līdz ar kuru mūsu zemē tika atjaunots svētā Meinarda kults...

Lasīt vairāk