Kategorija AktivitātesSvētdienas skolas nodarbības

bildeBaznīca ir saņēmusi sūtību sludināt visiem cilvēkiem šo lielo vēsti:
“… ejiet un māciet visas tautas,
kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. (Mt 28,19)


Bībele māca, ka nav cita ceļa, kā iemantot pestīšanu, kā vienīgi caur Jēzu.
Viņš pats saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani”. (Jņ 14, 6)

SALASPILS DIEVMĀTES – ROŽUKROŅA KARALIENES

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS DRAUDZĒ

2018.gada 25.novembrī plkst. 10:00 sāksies 

Svētdienas skolas nodarbības latviešu valodā

tiem, kuri vēlas saņemt Kr...

Lasīt vairāk

Воскресная школа

JБог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.
(1 Ин 4, 14)


Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам:
кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него».
(Лк 18, 16-17)

25 ноября 2018 года в 10.00 часов 

в Приходе римско-католической церкви

МАТЕРИ БОЖЬЕЙ –
ЦАРИЦЫ СВЯТОГО РОЗАРИЯ
Воскресной школе начнутся занятия

на русском языке

для тех, кто желает...

Lasīt vairāk

Nenotiks Sv.Mises

23., 24. un 25. oktobrī Sv.Mises nenotiks.

Lasīt vairāk

Augusta mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Pienācis augusts. Tradicionāli šis mēnesis ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdij. Ieskatoties liturģiskajā kalendārā, pamanīsim, ka gandrīz katra šī mēneša diena mums ir kā aicinājums dzīvot svēto sadraudzībā. Patiešām, augusts ir svētkiem un piemiņas dienām bagāts mēnesis.

Jau 1. augustā Baznīca svinēs sv. Alfonsa Marijas de Liguori, bīskapa un Baznīcas doktora, redemptoristu kongregācijas dibinātāja, piemiņas dienu. Dzimis Neapolē 1696. gadā. Ieguvis doktora grādu jurisprudencē, kļuva par garīdznieku un nodibināja Vissvētā Pestītāja kongregāciju. Tautā viņš sludināja kristīgas dzīves principus, atstādams darbus morāles un askēzes jomās. Bija Sv. Agates diecēzes bīskaps...

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Kristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā! Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts Vissvētākajai Dievmātei.

Maijs kā allaž iesākas ar Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa fakultatīvo piemiņas dienu, ko svinam 1. maijā. Būdams goda vīrs, Jēzus Kristus audžutēvs uzturēja savu ģimeni, strādājot gluži parastu darbu. Viņš bija galdnieks. Neapšaubāmi ir tas, ka darba tikumu viņš audzināja arī savam Dēlam. Sv. Jānis Pāvils II savā sociālajā enciklikā Laborem exercens (1981. gada 14. septembrī) uzsver, ka cilvēks un darbs ir nešķiramas realitātes. Visu cilvēku dzīvi raksturo darbs, kas dod tai vērtību. Darbs ir cilvēka labā, nevis otrādi. Tāpat sv. Hosemarija Eskriva vienmēr ir aicinājis jebkuru darbu veikt Dievam par godu, tā savu ikdienu pārvēršot nemitīgā lūgšanā...

Lasīt vairāk

Marta mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Aizritējis gada īsākais mēnesis februāris. Tajā ar Pelnu trešdienu esam iegājuši Lielā gavēņa liturģiskajā laikā. To turpināsim izdzīvot visu martu.

2018. gada 4. marts – Lielā gavēņa III svētdiena.

Lielā gavēņa laikā svēto piemiņas dienas netiek svinētas; tām ir piemērots fakultatīvo piemiņas dienu statuss. Tā, 7. martā savās lūgšanās varam pieminēt svētās Perpetuju un Felicitu, mocekles, kuru aizbildniecībai ir uzticētas atraitnes un nomirušie bērni. Abas sievietes savu mocekļa nāvi piedzīvoja 203. gadā Kartāgā imperatora Septīmija Severa vajāšanu laikā.

2018. gada 11. marts – Lielā gavēņa IV svētdiena jeb Laetare svētdiena...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

KOPĪGAS SVĒTĀS MISES VISSDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00

TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES

ŠĀDOS NODOMOS

24. februārī

Par draudzes locekļiem, lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

3. martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem sakramentiem, nāvi.

10. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

17. martā

Par Dieva baušļu pildīšanu

24. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un Viņa Baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju

31. martā

Pateicība Pestītājam Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu atpestīšanu. Pateicība Dieva Mātei Marijai un svētajam Jāzepam.

7...

Lasīt vairāk

decembra mēnesis

svecesLai top slavēts Jēzus Kristus!

27. novembrī ar Adventa I svētdienu iesākās jaunais liturģiskais gads (A cikls). Advents ir dievbijīgas un priecīgas sagatavošanās Kristus dzimšanai laiks. Adventa liturģiskā krāsa ir violetā – gandarīšanas un atgriešanās krāsa. Šajā laikā Baznīca mūs visus aicina it īpaši pievērsties labiem darbiem. Tātad sagatavošanās Ziemassvētkiem ir viena Adventa tematiskā līnija. Otra ir – mūsu pieredze, izdzīvojot laiku, resp., pagātne, tagadne un nākotne kristocentriskā skatījumā: Jēzus Kristus kā mūžīgais Dieva Dēls, Jēzus Kristus, kas iemiesojās un piedzima no Jaunavas Marijas, Jēzus Kristus, kas atnāks laiku beigās tiesāt dzīvos un mirušos. Par to īpaši dzirdējām Adventa I svētdienā.

Lasīt vairāk

Iegādāti liturģiskie tērpi

OrnātiSagaidot mūsu draudzes baznīcas 20. gadadienu, ar Salaspils novada domes atbalstu projektā “Liturģisko tērpu iegāde baznīcas 20 gadu jubilejā”  esam saņēmuši 4 skaistus jaunus ornātus, kapu un sutanu.

Liels paldies Salaspils novada domei par atbalstu.

 

Draudzes prāvests.

 

Lasīt vairāk