KOPĪGAS SVĒTĀS MISES VISSDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00

TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES

ŠĀDOS NODOMOS

24. februārī

Par draudzes locekļiem, lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

3. martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem sakramentiem, nāvi.

10. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

17. martā

Par Dieva baušļu pildīšanu

24. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un Viņa Baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju

31. martā

Pateicība Pestītājam Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu atpestīšanu. Pateicība Dieva Mātei Marijai un svētajam Jāzepam.

7. aprīlī

Par priesteriem un par aicinājumiem uz priesterību.

PIEZĪME

KATRU PIEKTDIENU JĀLŪDZAS JĒZUS KRISTUS VISDĀRGĀKO ASIŅU LITĀNIJA