Priesteru svētdarīšanas diena

CONGREGAZIO
PRO CLERO

Vatikānā, 2018. gada 10. aprīlī

Prot. N. 2018 1275

A. God. Eminence/Ekselence,

šī gada 8. jūnijā iekrīt Vissvētās Jēzus Sirds svētki, kuru ietvarā tiek svinēta Priesteru svētdarīšanas diena.

Šajā sakarā ir skaisti atsaukt atmiņā Kunga žēlsirdīgo skatienu, kas apstājās pie dažiem Viņa dēliem, kurus Viņš paaicināja Viņam sekot ordinētās priesterības ceļā.

Apustuliskā pamudinājuma par svētumu mūsdienu pasaulē Gaudete et Exsultate vadībā – pamudinājuma, ko pāvests vakar uzdāvināja Baznīcai, – kongregācija nolēma piedāvāt pārdomāt par Pārveidošanos, īsumā iedziļinoties trīs garīgās un pastorālās dzīves momentos: kāpt Kalnā, ļaut sevi pārveidot, būt par pasaules gaismu (skat. pielikumu). Tas palīdzēs priesteriem viņu ceļā uz svētumu.

Līdz ...

Lasīt vairāk

KAPU SVĒTKI 2018. GADĀ

“Sniegsim mirušajiem palīdzību un atcerēsimies viņus.  Nekavēsimies palīdzēt tiem, kas miruši, un veltīsim par viņiem mūsu lūgšanas”
(Svētais Jānis Hrizostoms)

 

“Kungs, uzlūko mūsu mirušos brāļus un māsas, kas ir aizgājuši no šīs pasaules ar cerību uz augšāmcelšanos, un parādi viņiem savu žēlsirdību. Ļauj viņiem skatīt Tavu gaismu!”

 

Salaspils Vecajos kapos

 sestdienā, 7.jūlijā plkst.12.00

 Tilderu kapos

sestdienā, 14.jūlijā plkst.12.00

Doles kapos

sestdienā, 14.jūlijā plkst.16.00

Lasīt vairāk

Jūnija mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Jūnija mēnesis tradicionāli ir veltīts Vissvētajai Jēzus Sirdij.

Mēnesi iesākam 1. jūnijā ar sv. Justīna, mocekļa, piemiņas dienu. Justīns, filozofs un moceklis, piedzima II gs. sākumā Nablā, Samārijā, pagānu ģimenē. Atgriezies, atstāja bagātīgu ticības aizstāvības literāro mantojumu, cita starp – divas kristīgās ticības apoloģijas un Dialogi ar Trifonu. Romā organizēja publiskus disputus. Kopā ar līdzgaitniekiem ap 165. gadu, imperatora Marka Aurēlija laikā, piedzīvoja mocekļa nāvi. Sv. Justīns ir lektoru debesu aizbildnis.

2018. gada 3. jūnijs – Parastā liturģiskā laika IX svētdiena.

5. jūnijā kopā ar Baznīcu svinam sv. Bonifācija, bīskapa un mocekļa, piemiņas dienu. Dzimis Anglijā ap 673. gadu...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Kristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā! Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts Vissvētākajai Dievmātei.

Maijs kā allaž iesākas ar Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa fakultatīvo piemiņas dienu, ko svinam 1. maijā. Būdams goda vīrs, Jēzus Kristus audžutēvs uzturēja savu ģimeni, strādājot gluži parastu darbu. Viņš bija galdnieks. Neapšaubāmi ir tas, ka darba tikumu viņš audzināja arī savam Dēlam. Sv. Jānis Pāvils II savā sociālajā enciklikā Laborem exercens (1981. gada 14. septembrī) uzsver, ka cilvēks un darbs ir nešķiramas realitātes. Visu cilvēku dzīvi raksturo darbs, kas dod tai vērtību. Darbs ir cilvēka labā, nevis otrādi. Tāpat sv. Hosemarija Eskriva vienmēr ir aicinājis jebkuru darbu veikt Dievam par godu, tā savu ikdienu pārvēršot nemitīgā lūgšanā...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Aprīļa mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Aprīļa mēnesi iesākam uz prieka pilnas un skanīgas sirds nots: “Kristus augšāmcēlies!”

“Patiesi augšāmcēlies!” atbild Kristum ticīgie. “Patiesi augšāmcēlies!” atbild eņģeļu pulki debesīs. “Patiesi augšāmcēlies!” atbild Māte Baznīca. Kunga aušāmcelšanās lielie svētki jeb Lieldienas (šogad, 1. aprīlī) ir galvenais notikums cilvēces atpestīšanas vēsturē. Ar Lieldienu svētdienu iesākas Lieldienu liturģiskais laiks, kas turpināsies 50 dienas līdz pat Vasarsvētkiem. Tā kā Kunga augšāmcelšanās lielie svētki ir galvenie lielie svētki liturģiskajā gadā, to svinības turpinām astoņas dienas, svinot Lieldienu oktāvu. Tā noslēgsies 8. aprīlī ar sv. Jāņa Pāvila II ieviesto Kunga žēlsirdības svētdienu jeb Balto svētdienu...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

19. marts – Sv.Jāzeps Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis

Lieli svētki

Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk

Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča vēstule Salaspils Dievmātes- Rožukroņa Karalienes Romas katoļu draudzei

Rīgā, 2018. gada 5. martā.
 
Dārgie Salaspils katoļu draudzes locekli!

Šogad apritēs 27 gadi kopš jūsu draudzes pirmā dievkalpojuma domes telpās, 24 gadi kopš draudzes reģistrēšanas un 22 – kopš sava dievnama iesvētīšanas. Lai realizētu savu sapni par dievnamu, jums bija nepieciešami tikai 5 gadi. Šeit kā salīdzinājumu var minēt Sv. Antona draudzi, kurai pēc sava dievnama nopostīšanas 1969. gadā bija jāgaida 46 gadi – līdz 2015.gadam, kad tas tika atjaunots jau citā vietā.

Jūs savu dievnamu saņēmāt kā dāvinājumu no Vācijas fonda Bonifatiztsurerk. kas sedza lielāko daļu no dievnama būvniecības izmaksām, dalu saziedoja pati draudze un citi vietējie ziedotāji. lr pagājuši tikai 22 gadi kopš baznīcas iesvētīšanas. bet jau atkal ir jādomā par būvdarbiem...

Lasīt vairāk