Augusta mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Pienācis augusts. Tradicionāli šis mēnesis ir veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdij. Ieskatoties liturģiskajā kalendārā, pamanīsim, ka gandrīz katra šī mēneša diena mums ir kā aicinājums dzīvot svēto sadraudzībā. Patiešām, augusts ir svētkiem un piemiņas dienām bagāts mēnesis.

Jau 1. augustā Baznīca svinēs sv. Alfonsa Marijas de Liguori, bīskapa un Baznīcas doktora, redemptoristu kongregācijas dibinātāja, piemiņas dienu. Dzimis Neapolē 1696. gadā. Ieguvis doktora grādu jurisprudencē, kļuva par garīdznieku un nodibināja Vissvētā Pestītāja kongregāciju. Tautā viņš sludināja kristīgas dzīves principus, atstādams darbus morāles un askēzes jomās. Bija Sv. Agates diecēzes bīskaps...

Lasīt vairāk

Reģistrācija www.jazepaviri.lv

Lasīt vairāk

Latvijas bīskapu vēstījums sakarā ar pāvesta Franciska vizīti

Godātie priesteri, dārgā Dieva tauta!

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Atbildot uz Latvijas valsts un katoliskās Baznīcas Latvijā ielūgumu, šī gada 24. septembrī pāvests Francisks kā svētceļnieks ieradīsies mūsu zemē. Viņš ieradīsies pildīt savu sūtību stiprināt brāļus un māsas ticībā (sal. Lk 22, 32) un palīdzēt mums atrast ceļu uz vienotību starp kristiešiem Latvijā, lai piepildītos Kristus vārdi: “Lai visi ir viens.” ( 17, 21) Tā ir liela žēlastība mums visiem.

Pāvesta Franciska viesošanās dod mums iespēju atcerēties Jāņa Pāvila II vēsturisko vizīti Baltijas valstīs pirms 25 gadiem. Toreiz ar sajūsmu uztvērām viņa klātbūtni Latvijā un pravietiskos vārdus par brīvību...

Lasīt vairāk

No 2. līdz 7. jūlijam notiks priesteru rekolekcijas. Līdz ar to šinīs dienās netiks svinētas Sv.Mises un 7. jūlijā nebūs arī Vissv. Altāra Sakramenta adorācija.

Lūgsimies rekolekciju laikā par draudzes prāvestu un tiem priesteriem, kas piedalīsies rekolekcijās.

Lasīt vairāk

29. jūnijā, Sv. apustuļu Pētera un Pāvila svētkos SV.Mise būs 11:00 un 18:00.

Lasīt vairāk

Priesteru svētdarīšanas diena

CONGREGAZIO
PRO CLERO

Vatikānā, 2018. gada 10. aprīlī

Prot. N. 2018 1275

A. God. Eminence/Ekselence,

šī gada 8. jūnijā iekrīt Vissvētās Jēzus Sirds svētki, kuru ietvarā tiek svinēta Priesteru svētdarīšanas diena.

Šajā sakarā ir skaisti atsaukt atmiņā Kunga žēlsirdīgo skatienu, kas apstājās pie dažiem Viņa dēliem, kurus Viņš paaicināja Viņam sekot ordinētās priesterības ceļā.

Apustuliskā pamudinājuma par svētumu mūsdienu pasaulē Gaudete et Exsultate vadībā – pamudinājuma, ko pāvests vakar uzdāvināja Baznīcai, – kongregācija nolēma piedāvāt pārdomāt par Pārveidošanos, īsumā iedziļinoties trīs garīgās un pastorālās dzīves momentos: kāpt Kalnā, ļaut sevi pārveidot, būt par pasaules gaismu (skat. pielikumu). Tas palīdzēs priesteriem viņu ceļā uz svētumu.

Līdz ...

Lasīt vairāk

Jūnija mēnesis

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Jūnija mēnesis tradicionāli ir veltīts Vissvētajai Jēzus Sirdij.

Mēnesi iesākam 1. jūnijā ar sv. Justīna, mocekļa, piemiņas dienu. Justīns, filozofs un moceklis, piedzima II gs. sākumā Nablā, Samārijā, pagānu ģimenē. Atgriezies, atstāja bagātīgu ticības aizstāvības literāro mantojumu, cita starp – divas kristīgās ticības apoloģijas un Dialogi ar Trifonu. Romā organizēja publiskus disputus. Kopā ar līdzgaitniekiem ap 165. gadu, imperatora Marka Aurēlija laikā, piedzīvoja mocekļa nāvi. Sv. Justīns ir lektoru debesu aizbildnis.

2018. gada 3. jūnijs – Parastā liturģiskā laika IX svētdiena.

5. jūnijā kopā ar Baznīcu svinam sv. Bonifācija, bīskapa un mocekļa, piemiņas dienu. Dzimis Anglijā ap 673. gadu...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Kristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā! Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts Vissvētākajai Dievmātei.

Maijs kā allaž iesākas ar Sv. Jāzepa – strādnieku aizbildņa fakultatīvo piemiņas dienu, ko svinam 1. maijā. Būdams goda vīrs, Jēzus Kristus audžutēvs uzturēja savu ģimeni, strādājot gluži parastu darbu. Viņš bija galdnieks. Neapšaubāmi ir tas, ka darba tikumu viņš audzināja arī savam Dēlam. Sv. Jānis Pāvils II savā sociālajā enciklikā Laborem exercens (1981. gada 14. septembrī) uzsver, ka cilvēks un darbs ir nešķiramas realitātes. Visu cilvēku dzīvi raksturo darbs, kas dod tai vērtību. Darbs ir cilvēka labā, nevis otrādi. Tāpat sv. Hosemarija Eskriva vienmēr ir aicinājis jebkuru darbu veikt Dievam par godu, tā savu ikdienu pārvēršot nemitīgā lūgšanā...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk