KAPU SVĒTKI 2019. GADĀ

“Sniegsim mirušajiem palīdzību un atcerēsimies viņus.  Nekavēsimies palīdzēt tiem, kas miruši, un veltīsim par viņiem mūsu lūgšanas”
(Svētais Jānis Hrizostoms)

 

“Kungs, uzlūko mūsu mirušos brāļus un māsas, kas ir aizgājuši no šīs pasaules ar cerību uz augšāmcelšanos, un parādi viņiem savu žēlsirdību. Ļauj viņiem skatīt Tavu gaismu!”

 

Salaspils Vecajos kapos

 sestdienā, 6.jūlijā plkst.12.00

 Tilderu kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.12.00

Doles kapos

sestdienā, 13.jūlijā plkst.16.00

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Maija mēnesis – Dievmātes mēnesis. Maija mēnesī Sv.Mises otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās tiks svinētas vakaros. Plkst 18:00 lūgsimies rožukroni un pēc tā Sv.Mise.

3. un 4. maijā Sv.Mises nenotiks.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

Kristus ir augšāmcēlies!

Patiesi augšāmcēlies!

Lasīt vairāk

Sestdien, 6. aprīlī Sv.Mise nenotiks.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

25. marts – Kunga pasludināšanas svētki

25. martā, tieši deviņus mēnešus pirms Ziemassvētkiem, Baznīca svin Kunga pasludināšanas lielos svētkus. Tajos īpaši atcerēsimies notikumu, kad erceņģelis Gabriels pasludināja Jaunavai Marijai, ka viņa ieņems no Svētā Gara un dzemdēs Dēlu: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala” (sal. Mt 1, 30-33). Tajā brīdī faktiski viss bija atkarīgs no Marijas brīvās gribas – paklausīt ar savu brīvās gribas aktu, savu rīcību Dieva gribai, vai tomēr palikt šķietami drošajā “stabilitātes saliņā” bez pārmaiņām, vēl piebilstot: “Ko, nu, es…” Un ko tad Marija? “Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda” (Mt 1, 38a). Un notika! “Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums” (Jņ 1, 14a).

Sv. Mise mūsu draudzes baznīcā tiks svinēta 11:00 un 18:00 .

Lasīt vairāk

No 2. līdz 5. aprīlim Sv. Mises mūsu draudzes baznīcā nenotiks.

Jau 5. aprīlī, piektdien Sv. Mise notiks kā parasti. Svētdien 7. aprīlī varēs arī apskatīt Polijā restaurētos baznīcas liturģiskos traukus.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

19. marts, Sv. Jāzeps – Vissvētākās  Jaunavas Marijas līgavainis

LIELI SVĒTKI
Sv.Mise plkst. 11:00 un 18:00

Lasīt vairāk

17. martā Sv.Mise 9:00 tiks celebrēta poļu valodā un 11:00 – latviešu valodā. Mūsu draudzē viesosies pr. Ilmārs Kravalis.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

KOPĪGĀS SV.MISES VISDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00 TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES ŠĀDOS NODOMOS:

1.martā

Par draudzes locekļiem , lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas Sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

8.martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem Sakramentiem, nāvi.

15. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

22. martā

Par Dieva bausļu pildīšanu, par ģimenēm un par slimniekiem.

29. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un viņa baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju.

5. aprīlī

Pateicība Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu pestīšanu...

Lasīt vairāk