Kategorija AktivitātesLieldienu dievkalpojumu kārtība Salaspils Romas katoļu draudzē 2020.gadā

(attālināti, izmantojot www.salaspilsdraudze.lv 
un www.tolstovs.lv)

9.aprīlis – Lielā Ceturtdiena
18.30 – Pēdējo Vakariņu svētā Mise

10.aprīlis – Lielā Piektdiena
14.00 – Krustaceļš 15.00 – Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums

11.aprīlis – Lielā Sestdiena
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija18.00 – Lieldienu vigilijas svinīgā svētā Mise, Lieldienu uguns, ūdens svētīšana, kristības solījumu atjaunošana.

12.aprīlis – Jēzus Kristus Augšāmcelšanās Lielie svētki
8.00 – lūgšana pie Kristus kapa, svinīga svētā Mise 11.00 – svētā Mise krievu valodā

13.aprīlis – Otrās Lieldienas
9.00 sv. Mise krievu valodā 11.00 sv. Mise latviešu valodā

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu...

Lasīt vairāk

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 12.janvārī

Šodien Kunga kristīšanas svētki, noslēdzas Ziemassvētku laiks. Pēc senas tradīcijas mēs saglabājam Betlēmīti un Ziemassvētku rotājumu līdz 2.februārim.

18.janvārī sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Lūgsimies, lai varētu būt vienoti ar citiem kristiešiem.

Ar nākamo nedēļu dievkalpojumi darbadienu vakaros, otrdienās un ceturtdienās tiks svinēti 18.30.

Ar nākamo nedēļu, katru ceturtdienu pēc vakara svētās Mises, draudzes telpās, būs lūgšanu grupa un Bībeles studijas.

2.februārī 17.00 sāksies svētdienas skola pieaugušajiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, salaulāties.

Draudze prāvests.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Šis jautājums ir gana būtisks, kaut arī kādam varbūt šķiet – kāda starpība, kurā draudzē kā liturģija tiek piedzīvota. Kādēļ tas ir būtisks nevis otršķirīgs jautājums?

Liturģijā draudze un Baznīca vienojas kopīgā lūgšanā. Mēs kā indivīdi sanākam kopā, lai lūgtos kā viena tauta, to mēs izpaužam, lūdzoties vienā balsī, vienotā stājā. Pievienojam Latvijas Bīskapu konferences izstrādātās kārtības svarīgākos punktus, kuri tika apstiprināti, vienādojot ticīgo dalību Svētajā Misē:

1. Grēku nožēlas akts

Priesteris: Es atzīstos…

Visi: visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, (tikai trešo reizi sit krūtīs) mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.

Pr...

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Baznīcas uzkopšana

Ir svarīgi, lai katrs, kas ienāk baznīcā jūtas labi, lai telpas ir uzkoptas un dievnams ir tīrs.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Lasīt vairāk

Svētdienas skola

Lasīt vairāk

17. martā Sv.Mise 9:00 tiks celebrēta poļu valodā un 11:00 – latviešu valodā. Mūsu draudzē viesosies pr. Ilmārs Kravalis.

Draudzes prāvests.

Lasīt vairāk

KOPĪGĀS SV.MISES VISDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00 TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES ŠĀDOS NODOMOS:

1.martā

Par draudzes locekļiem , lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas Sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

8.martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem Sakramentiem, nāvi.

15. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

22. martā

Par Dieva bausļu pildīšanu, par ģimenēm un par slimniekiem.

29. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un viņa baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju.

5. aprīlī

Pateicība Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu pestīšanu...

Lasīt vairāk