Kategorija AktivitātesKOPĪGAS SVĒTĀS MISES VISSDĀRGĀKO KRISTUS ASIŅU GODAM

LIELĀ GAVĒŅA LAIKĀ, KATRU PIEKTDIENU PLKST. 8:00

TIKS CELEBRĒTAS SVĒTĀS MISES

ŠĀDOS NODOMOS

24. februārī

Par draudzes locekļiem, lai viņi apmeklētu Lielā gavēņa rekolekcijas un Gandarīšanas sakramentā saņemtu grēku piedošanu. Par Kristus ciešanu godināšanu.

3. martā

Par grēku piedošanu un laimīgu, svētīgu, sagatavotu ar Svētajiem sakramentiem, nāvi.

10. martā

Par mirušajiem piederīgajiem un par dvēselēm šķīstītavā.

17. martā

Par Dieva baušļu pildīšanu

24. martā

Par bērniem un jaunatni, lai viņi mīlētu Dievu un Viņa Baznīcu un Dieva Māti Jaunavu Mariju

31. martā

Pateicība Pestītājam Jēzum Kristum par Krusta Upuri, par slavas pilno Augšāmcelšanos un mūsu atpestīšanu. Pateicība Dieva Mātei Marijai un svētajam Jāzepam.

7...

Lasīt vairāk

decembra mēnesis

svecesLai top slavēts Jēzus Kristus!

27. novembrī ar Adventa I svētdienu iesākās jaunais liturģiskais gads (A cikls). Advents ir dievbijīgas un priecīgas sagatavošanās Kristus dzimšanai laiks. Adventa liturģiskā krāsa ir violetā – gandarīšanas un atgriešanās krāsa. Šajā laikā Baznīca mūs visus aicina it īpaši pievērsties labiem darbiem. Tātad sagatavošanās Ziemassvētkiem ir viena Adventa tematiskā līnija. Otra ir – mūsu pieredze, izdzīvojot laiku, resp., pagātne, tagadne un nākotne kristocentriskā skatījumā: Jēzus Kristus kā mūžīgais Dieva Dēls, Jēzus Kristus, kas iemiesojās un piedzima no Jaunavas Marijas, Jēzus Kristus, kas atnāks laiku beigās tiesāt dzīvos un mirušos. Par to īpaši dzirdējām Adventa I svētdienā.

Lasīt vairāk

Iegādāti liturģiskie tērpi

OrnātiSagaidot mūsu draudzes baznīcas 20. gadadienu, ar Salaspils novada domes atbalstu projektā “Liturģisko tērpu iegāde baznīcas 20 gadu jubilejā”  esam saņēmuši 4 skaistus jaunus ornātus, kapu un sutanu.

Liels paldies Salaspils novada domei par atbalstu.

 

Draudzes prāvests.

 

Lasīt vairāk

Priestera ordinācija

4.jūnijā, sestdienā, plkst.11.00 Sv.Jēkaba katedrālē, Rīgā
Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs
diakonam ELVIM RUDEVIČAM piešķirs Priesterības sakramentu.

5.jūnijā, svētdienā, plkst.11.00
jauniesvētītais priesteris ELVIS RUDEVIČS
mūsu draudzē celebrēs primīcijas Sv.Misi

Lasīt vairāk

Maija mēnesis

Sv.AtanāzijsKristus augšāmcēlies!

Esiet sveicināti maijā, liturģisko svētku pārbagātajā mēnesī. Viss maija mēnesis tradicionāli veltīts vissvētākajai Dievmātei. Šogad mēnesis iesākas ar Lieldienu liturģiskā laika VI svētdienu, un tieši pusi no šī mēneša izdzīvosim šajā liturģiskajā laikā.

2. maijā Baznīca piemin bīskapu un Baznīcas doktoru sv. Atanāziju. Dzimis Aleksandrijā 295. gadā. Uzstājās Nīkejas koncilā kā bīskapa Aleksandra palīgs, pēc tam mantoja no viņa Aleksandrijas katedru. Nenogurdināmi cīnījies ar ariānismu, par ko ne reizi vien ticis izsūtīts. Atstājis pazīstamus darbus, kas veltīti ticības aizstāvēšanai un padziļināšanai. Miris 373. gadā.

3. maijā Baznīcā svinēsim sv. apustuļu Filipa un Jēkaba svētkus...

Lasīt vairāk

Rekolekcijas sievietēm

Rekolekcijas

Lasīt vairāk

Kristīgu vīru nometne

Suntazi2015

Lasīt vairāk

Februāra mēnesis

Slavēts Jēzus Kristus!

sveču diena2. februārī kopā ar visu Baznīcu svinēsim Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Tajos atceramies Evaņģēlijā aprakstīto notikumu, kad Vissvētākā Jaunava Marija un sv. Jāzeps Jeruzalemes templī Dievam pienesa pateicības upuri. Saskaņā ar jūdu tradīciju 40. dienā pēc pirmdzimtā zēna piedzimšanas, mātei templī bija jāpienes šķīstīšanās upuris, kam bija arī “izpirkšanas” funkcija, jo pēc Mozus likuma, visi pirmdzimtie zēni piederēja Dievam (sal. Izc 13, 12-13; Lev 12, 1-8; Sk 3, 13-18). Upurēja jēru un ūbeli, bet nabadzības gadījumā – divas ūbeles vai baložu putnēnus. Templī viņi satika Simeonu un pravieti Annu, kuri Dieva dotajā žēlastībā atpazina Bērnā Jēzū “gaismu pagānu apgaismošanai un Tavas izraēļa tautas godu” (sal. Lk 2, 22-39)...

Lasīt vairāk

Decembris

Slavēts Jēzus Kristus!

AdventPienācis civilā gada pēdējais mēnesis. Taču Baznīca savu jauno gadu – liturģisko gadu – ir tikko sagaidījusi 30. novembrī, sākoties Adventa liturģiskajam laikam. Advents ir dievbijīgas un priecīgas sagatavošanās Ziemassvētkiem laiks. Adventa liturģiskā krāsa ir violetā – gandarīšanas un atgriešanās krāsa. Šajā laikā Baznīca mūs visus aicina it īpaši pievērsties labiem darbiem. Tātad sagatavošanās Ziemassvētkiem ir viena Adventa tematiskā līnija. Otra ir – Kristus otrreizējā atnākšana laika beigās. Par to īpaši dzirdējām Adventa I svētdienā.

Adventa II un III svētdienas (7. un 14. decembris attiecīgi) ir veltītas apcerei par sv...

Lasīt vairāk

Katehisma studijas sievietēm

Studijas2014

Lasīt vairāk